Tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc + Bản kiểm điểm

Photo of author

Những dịp cuối năm chắc hẳn mỗi công ty đều tiến hành đánh giá, tổng kết hoạt động, chất lượng làm việc, quá trình làm việc sau một năm. Chính vì thế bạn cần phải hiểu rõ các tiêu chí, tác phong làm việc để có thể đánh giá bản thân chính xác nhất. Dưới đây là Tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc + Bản kiểm điểm35Express đã liệt kê giúp bạn.

Quy định về tác phong

Các quy định về tác phong được chia ra làm như sau: Đối với Đảng viên, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.

Đối với Đảng viên

Bản thân mỗi người tự đánh giá ở mức độ Xuất sắc, tốt, trung bình, kém cả năm nay.

  • Khi tham gia thực hiện nhiệm vụ có năng động, sáng tạo, quyết liệt
  • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc
  • Tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc giữa đồng chí, đồng đội

quy-dinh-ve-tac-phong-35express

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

  • Tinh thần trách nhiệm với công việc
  • Phương pháp làm việc
  • Hướng dẫn, hợp tác trong quá trình làm nhiệm vụ

Xem thêm: Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đánh giá này sẽ cao hơn với các Đảng viên thông thường, do bản chất công việc, làm nhiệm vụ của chức vụ đang được nắm giữ.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý

Đánh giá tác phong làm việc dựa trên những tiêu chí sau:

  • Năng động, quyết liệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
  • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc
  • Hợp tác, hướng dẫn giúp đỡ đồng chú đồng nghiệp.

Chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc

Hiện nay trong quá trình làm việc còn có một số bộ phận cán bộ còn có tác phong làm việc kém hiệu quả gây nên tình trạng bức xúc trong dư luận không tốt ảnh hưởng đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

chan-chinh-le-loi-tac-phong-lam-viec-35express

Chính vì những lí do đó, các đơn vị đưa ra nhiều những quy định nhằm chấn chỉnh những tác phong làm việc để nâng cao chất lượng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh và lòng tin của nhân dân với nhà nước.

Bản kiểm điểm

Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm và hướng dẫn ghi một số nội dung trong bản kiểm điểm cá nhân dành cho đảng viên năm 2019.

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019 ĐẢNG BỘ ……….. Chi bộ: …………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————
….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: 2021

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A

Ngày sinh: 01/01/1995

Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: 5/1/2021 Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất và cách ghi

Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân. 5/1/2021 Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên mới nhất và cách ghi

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém IV.

Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có) Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ x Hoàn thành tốt nhiệm vụ □ Hoàn thành nhiệm vụ □ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ x Hoàn thành tốt nhiệm vụ □ Hoàn thành nhiệm vụ □ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là Tiêu chí đánh giá tác phong lề lối làm việc + Bản kiểm điểm mà 35Express đã mang đến cho bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho bạn có được cho mình những thông tin cần thiết!

Xem thêm: Tiêu chí tác phong lề lối làm việc trong đánh giá cán bộ và Đảng viên

5/5 - (4 bình chọn)

Leave feedback about this

  • Rating