Tiêu chí tác phong lề lối làm việc trong đánh giá cán bộ và Đảng viên

Photo of author

Tác phong lề lối làm việc là một tiêu chí để đánh giá cán bộ và Đảng viên. Đây là một tiêu chí quan trọng. Vậy tiêu chí này được quy định như thế nào cùng 35Express tìm hiểu nhé!

Đối với Đảng viên

Theo hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ban hành theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW, mỗi Đảng viên đều phải tự đánh giá tác phong, lề lối làm việc của mình theo các cấp độ: Xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

tieu-chi-tac-phong-le-loi-lam-viec-trong-danh-gia-can-bo-va-dang-vien-1-35express

Tác phong lề lối làm việc của Đảng viên được đánh giá qua các tiêu chí:

  • Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;
  • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
  • Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng, khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo các cấp được ban hành tại Quyết định 89/QĐ-TW vào ngày 04/08/2017, tiêu chí tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo quản lý gồm:

  • Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
  • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
  • Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

tieu-chi-tac-phong-le-loi-lam-viec-trong-danh-gia-can-bo-va-dang-vien-3-35express

Đối với cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Với nhóm đối tượng này, tiêu chuẩn đánh giá tác phong lề lối làm việc được thực hiện theo Quyết định 90/QĐ-TW của Ban Chấp hành trung ương. Cụ thể các tiêu chí gồm:

  • Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết đoán, đúng nguyên tắc.
  • Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

tieu-chi-tac-phong-le-loi-lam-viec-trong-danh-gia-can-bo-va-dang-vien-2-35express

Mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

ĐẢNG BỘ …                                                                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ………..                                                                                                                               ………, ngày…..tháng….năm…….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…………………………………………………

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền:…………………………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể:………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………

Chi bộ……………………………………………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

– Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

– Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………………….

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách………………………….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân………………………………………………………

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………………

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………..

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bài viết trên 35Express đã chia sẻ về tiêu chí tác phong lề lối làm việc trong đánh giá cán bộ và Đảng viên là gì. Để cập những thông tin mới nhất đừng quên theo dõi chúng tôi nhé!

Xem thêm: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021

5/5 - (4 bình chọn)

Leave feedback about this

  • Rating