Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021

Photo of author

Bài viết sau đây 35Express sẽ gửi đến các bạn mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021. Phiếu này được lập ra nhằm để các bộ viên chức tự đánh giá lại quá trình hoạt động, tu dưỡng của bản thân. Từ đó có thể xếp loại, khen thưởng đối với từng cá nhân.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm là một trong những mẫu mà bắt cuộc viên chức phải thực hiện để làm cơ sở xếp loại đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ. Mẫu mới nhất được ban hành theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

mau-phieu-danh-gia-va-phan-loai-vien-chuc-la-gi-35express

Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021

Chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

huong-dan-viet-phieu-danh-gia-phan-loai-vien-chuc-nam-2021-35express

Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

huong-dan-viet-phieu-danh-gia-phan-loai-vien-chuc-nam-2021-35express-1

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021

Tên cơ quan, đơn vị, tổ chứcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ………

Họ và tên: ………………… …………………. ………….. ……………..

Chức danh nghề nghiệp: …………… ……. ………………. ………

Đơn vị công tác: ……………. …………. …………… ………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: ………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

2. Đạo đức, lối sống: ………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

3. Tác phong, lề lối làm việc: ………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………  ………………….  ……………….  ………………… ………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………… ……………. ………………. ………. …………..  ……………….. …………… ……………

……………………. ………………… …………… …………………  ……………….  ……………… ………..

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………  ……………. …………………. ………………. ……………….. …………… …………. ……………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………. …………….. …………… …………… ………………. …………….. ……………. ……………. …………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Download mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2021 file word

5/5 - (4 votes)

Leave feedback about this

  • Rating